Trang thông tin này giới thiệu về các môn học của Bộ môn Luật Tài chính Ngân hàng (Trường Đại học Luật Hà Nội).

_______________________________________________

Môn học Luật Tài chính tại trường Đại học Luật Hà Nội gồm 3 tín chỉ, chia thành 15 tuần. Đây là môn học bắt buộc dành cho các hệ đào tạo cử nhân luật chính quy. Môn học được thiết kế thành 2 phần với nội dung cụ thể như sau:

Phần 1: Pháp luật Ngân sách Nhà nước

1. Những vấn đề lý luận về pháp luật NSNN

2. Pháp luật về tổ chức NSNN

3. Pháp luật về quá trình NSNN

4. Pháp luật về thu NSNN

5. Pháp luật về chi NSNN

6. Pháp luật về quản lý quỹ NSNN

Phần 2: Pháp luật Thuế

7. Những vấn đề lý luận về pháp luật thuế

8. Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

9. Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt

10. Pháp luật về thuế giá trị gia tăng

11. Pháp luật về thuế thu nhập

12. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai

13. Pháp luật về thuế tài nguyên và thuế môn bài

14. Pháp luật về quản lý thuế

Hình thức đánh giá bao gồm: 02 bài tập tuần, 02 bài tập nhóm tháng, 01 bài tập cá nhân học kỳ và kỳ kiểm tra vấn đáp hết môn học.

__________________________________________________

Môn học Luật Ngân hàng với số lượng 2 tín chỉ, được thiết kể để giảng dạy dưới hình thức chuyên đề trong 3 tuần.

____________________________________________

Môn học Luật Chứng khoán với thời lượng 30 tiết (khoảng 2 tín chỉ)

____________________________________________

Môn học Luật kinh doanh bảo hiểm với thời lượng 20 tiết

____________________________________________

Môn Thị trường tiền tệ và ngoại hối (tự chọn)

____________________________________________

Môn Pháp luật về thương phiếu (tự chọn)