Hiện nay, từ “tùy tiện” thường được hiểu là làm vô nguyên tắc, bạ gì làm nấy, hay có nghĩa là cẩu thả.
Ví dụ: Cái thằng ấy à, nó làm việc tùy tiện lắm.
Nhưng trước đây, từ “tùy tiện” lại có một nghĩa tích cực hơn hẳn, đó là châm chước theo hoàn cảnh mà làm cho phù hợp, miễn là đạt được mục đích ý nghĩa thì thôi.
Đơn cử: Trong Sắc lệnh số 77, ngày 29/5/1946 quy định về việc thiết quân luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, tại Điều 2 có đoạn như sau:
“Khi thiết quân luật ở mỗi tỉnh nào thì bao nhiêu quyền hành chính trong tỉnh giao cả cho viên chỉ huy quân đội. Việc xử những sự phạm pháp về khinh tội hay trong tội sẽ giao toà án quân sự. Tuy vậy Toà án quân sự có thể tuỳ tiện để Toà án chuyên môn xử những việc thường”
Như vậy, nghĩa gốc của chữ “tùy tiện” đã bị chúng ta “tùy tiện” sửa đi rồi!

Advertisements