You are currently browsing the tag archive for the ‘bảo hiểm’ tag.

Trần Vũ Hải

Nghị định 68/2014/NĐ-CP ngày 9/7/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP đúng duy nhất một nội dung, đó là định nghĩa bổ sung về một loại bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm bảo lãnh. Theo đó, bảo hiểm bảo lãnh là hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo đó doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đọc tiếp »

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2006/NĐ-CP NGÀY 08/11/2006 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP NGÀY 22/5/2012 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

———-

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trích lập kinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) và cơ chế quản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này; trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP), Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (sau đây gọi là Nghị định số 46/2012/NĐ-CP), doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đọc tiếp »

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam 2012 với các điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ của BHTG có thể được xem là đã khoác một chiếc áo pháp lý “vừa vặn” hơn cho BHTG Việt Nam, đảm bảo cân bằng một cách hợp lý giữa chức năng quản lý nhà nước đối với BHTG, năng lực thực sự của tổ chức BHTG, lợi ích chính đáng của các tổ chức tham gia BHTG và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.

Nhằm mục đích khắc phục những bất cập của quy định hiện hành về BHTG giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động BHTG, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, ngày 18/6/2012 Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật BHTG. Luật BHTG 2012 là một bước tiến lớn trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về BHTG ở Việt Nam. Bài viết dưới đây xin được đề cập một số nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của BHTG Việt Nam theo quy định của Luật BHTG 2012.

Lựa chọn mô hình cho BHTG

Đọc tiếp »

Lược thuật Hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp phòng chống trục lợi trong bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người” (là 2 loại hình bảo hiểm được nhận định phát sinh nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm nhất) do Cục QLGSBH và Hiệp hội bảo hiểm Việt nam phối hợp tổ chức ngày 17/8/2012

Trục lợi bảo hiểm là hành vi luôn tồn tại song hành với sự ra đời và phát triển của ngành bảo hiểm. Trên thế giới, ở các nước ngành bảo hiểm có trình độ phát triển cao, trục lợi bảo hiểm cũng luôn là vấn đề lớn, gây thiệt hại cho xã hội và doanh nghiệp bảo hiểm. Ở Việt nam, hành vi trục lợi bảo hiểm diễn biến ngày càng phức tạp và gây những thiệt hại không nhỏ cho xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp bảo hiểm. Vấn đề này đã được các doanh nghiệp bảo hiểm đề cập và thảo luận tại nhiều hội nghị, hội thảo. Tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm đều nhìn nhận tính chất nghiêm trọng của vấn đề và mong muốn toàn ngành bảo hiểm, từ góc độ cơ quan quản lý, hiệp hội bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm chung tay để từng bước hạn chế được vấn nạn này.

Trục lợi bảo hiểm và thực trạng hiện nay ở Việt Nam

            Trục lợi bảo hiểm là bất kỳ hành vi lừa dối nào nhằm kiếm lợi bất hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quan hệ kinh doanh bảo hiểm. Trục lợi bảo hiểm rất đa dạng, dưới nhiều hình thức. Ngành bảo hiểm trên thế giới thông thường chia hành vi trục lợi làm 2 dạng : “Trục lợi cứng” (Hard Fraud) và “Trục lợi mềm”(Soft Fraud).

            “Trục lợi cứng” là hành vi khi một người cố tình lập hồ sơ khiếu nại cho một vụ tổn thất không có thật; hoặc cố tình khởi tạo một vụ tổn thất, tự phá hủy tài sản để đòi bồi thường bảo hiểm (ví dụ cố ý dàn dựng đâm va ô tô, tự đốt cháy tài sản …). “Trục lợi mềm”, hay còn được gọi là “trục lợi cơ hội” (opportunistic fraud), là hành vi người được bảo hiểm khai tăng khiếu nại hợp pháp của họ. Trục lợi “mềm” cũng có thể phát sinh khi bắt đầu mua một hợp đồng bảo hiểm mới, người tham gia bảo hiểm kê khai không trung thực các tình trạng hiện tại hoặc trước đây của đối tượng bảo hiểm nhằm mục đích hưởng lợi bất hợp pháp (như được hưởng một mức phí bảo hiểm rẻ hơn).

            Tổng hợp ý kiến của đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ tại Hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp phòng chống trục lợi trong bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người” (là 2 loại hình bảo hiểm được nhận định phát sinh nhiều trường hợp trục lợi bảo hiểm nhất) do Cục QLGSBH và Hiệp hội bảo hiểm Việt nam phối hợp tổ chức ngày 17/8/2012, có thể nhận thấy hành vi trục lợi, cả trục lợi “cứng’ và trục lợi “mềm”, đã xuất hiện, ngày càng trở nên phổ biến và nghiêm trọng ở Việt Nam. Đa số trục lợi bảo hiểm là trục lợi “mềm” (trục lợi cơ hội), tuy nhiên cũng đã xuất hiện nhiều trường hợp trục lợi cứng như cố tình đốt cháy tài sản, xe cộ, giả mất cắp xe, ngụy tạo hồ sơ điều trị y tế khống…(*). Hiện tại chưa có một nghiên cứu đầy đủ về trục lợi bảo hiểm, tuy nhiên theo khảo sát của Bộ tài chính tại 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (PNT) lớn nhất Việt Nam năm 2010 cho thấy trục lợi bảo hiểm (bị phát hiện và từ chối bồi thường) lên tới trên 10%  số tiền bồi thường của doanh nghiệp (Thiệt hại do trục lợi không bị phát hiện và đã giải quyết bồi thường được nhận định cao hơn nhiều so với tỷ lệ này).

Tại sao trục lợi bảo hiểm ngày càng trở nên khó kiểm soát ở Việt Nam?

            Chúng ta thừa nhận trục lợi bảo hiểm là một vấn đề tồn tại song hành cùng ngành bảo hiểm ở mọi nước, không riêng ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo chúng tôi có một số yếu tố nổi bật dưới đây khiến trục lợi bảo hiểm ở Việt Nam ngày càng trở nên khó hạn chế và kiểm soát so với các thị trường bảo hiểm phát triển (tất nhiên những yếu tố này cũng tồn tại ở các thị trường bảo hiểm phát triển khác, nhưng ở Việt Nam chúng biểu hiện rõ rệt và có tính đặc trưng cao hơn).  Đó là:

Đọc tiếp »

Khi mà tuổi thọ trung bình đang ngày càng tăng trên toàn thế giới thì các vấn đề nảy sinh từ sự già hóa dân số cũng trở nên nghiêm trọng hơn, đòi hỏi phải có một thị trường bảo hiểm tuổi thọ đủ mạnh. Mặc dù yêu cầu đặt ra là cấp thiết nhưng việc quản lý rủi ro tuổi thọ cũng như các sản phẩm bảo hiểm tuổi thọ ở Châu Á vẫn còn kém phát triển. Đi sâu tìm hiểu về những vấn đề ẩn chứa bên trong sẽ là chìa khóa thành công để tìm ra những giải pháp đột phá, khả thi mang tính thực tiễn. Ông Jackie Li thuộc Trung tâm nghiên cứu rủi ro bảo hiểm và tài chính bàn luận về những vấn đề cơ bản và phân tích các phương hướng mà các doanh nghiệp bảo hiểm có thể áp dụng để quản lý rủi ro tuổi thọ.

Có một hiện tượng chung trên toàn cầu đó là tuổi thọ trung bình đang tiếp tục tăng lên mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại hay đi ngược lại với xu thế chung trong tương lai. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ.

Tuổi thọ trung bình tăng

            Năm 1980, phụ nữ ở tuổi 65 được kỳ vọng sẽ sống thêm trung bình là 17 năm nữa. Năm 1990, con số này tăng lên là 22 năm. Đối với nam giới, tuổi thọ trung bình của những người ở tuổi 65 đã tăng từ 14 lên 18 năm nữa trong cùng khoảng thời gian như trên. Như vậy, con số tăng trung bình là 1,5 năm trên một thập kỷ, và xu hướng tăng này dường như là liên tục. Tuổi thọ trung bình tăng phản ánh sự phát triển đáng kể của kinh tế, điều kiện sống, giáo dục, chăm sóc y tế và công nghệ y học. Tuy nhiên, điều đó cũng gây nên hàng loạt những vấn đề liên quan đến rủi ro tuổi thọ khác nhau với từng đối tượng liên quan khác nhau.

Rủi ro tuổi thọ là gì?

Đọc tiếp »

Khả năng chuyển giao rủi ro là nhân tố quyết định trong sự phát triển kinh tế của một xã hội và khung pháp lý mà các nhà chức trách thiết lập nên chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của bảo hiểm. Ông Ludger Arnoldussen từ Munich Re cho rằng sự kết nối chặt chẽ giữa quản lý rủi ro và các yêu cầu về vốn sẽ đảm bảo cho các DNBH đủ khả năng chi trả ngay cả khi xảy ra tổn thất cực lớn, từ đó củng cố lòng tin của các chủ hợp đồng, một điều hết sức cần thiết ở thị trường bảo hiểm Châu Á đang phát triển và nổi bật – nơi mà người dân chỉ bỏ tiền ra mua bảo hiểm nếu họ chắc chắn rằng DNBH đó có đủ khả năng trả tiền bồi thường bảo hiểm. Insurance

Mặc dù ngành bảo hiểm Châu Á bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ những năm 1990, sự phát triển đó không trải đều trên khắp khu vực và trên khắp các quốc gia. Trong khi phí bảo hiểm được điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát ở Nhật Bản là không thay đổi trong 10 năm qua thì mức phí ở Indonesia và Ấn Độ đã tăng gấp đôi, dù là từ một mức thấp hơn khá nhiều, và đến năm 2010, phí bảo hiểm ở Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần so với năm 2000 trên cơ sở đã điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát.

Phòng nghiên cứu kinh tế của Munich Re ước tính rằng Trung Quốc sẽ trở thành nước có doanh thu phí bảo hiểm cao thứ 3 thế giới vào năm 2015. Không chỉ có phí bảo hiểm mà cả mức độ thâm nhập của bảo hiểm và mật độ người dân có bảo hiểm cũng tăng lên từng năm, mặc dù mật độ người dân có bảo hiểm vẫn còn ở mức thấp. Đây là một điểm rất quan trọng đặc biệt là với khu vực có nguy cơ cao về thảm họa thiên nhiên. Chuyển giao rủi ro có thể đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế và việc đánh giá rủi ro cũng góp phần giúp định giá được rủi ro từ đó đem lại lợi ích cho tổng thể nền kinh tế.

Sự tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm tại các khu vực này là tùy thuộc vào mức tăng mạnh các tài sản hữu hình và mức tăng thu nhập đang ngày càng được lan rộng. Vì vậy, sự tăng trưởng của thị trường bảo hiểm gắn liền với sự thịnh vượng mà sự thịnh vượng đó có thể bị đe dọa bởi những sự kiện thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Các giải pháp chuyển giao rủi ro liên quan đến những thảm họa thiên nhiên có thể rất hiệu quả nhưng chưa được sử dụng đúng mức để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Đọc tiếp »

Rất tinh vi, dày công phu; kẻ lừa đảo ngụy tạo hẳn một vụ tai nạn, rồi cất công tìm lấy từng chữ ký của quan chức địa phương. Kế đó, giả mạo ra cả hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, giấy khám bệnh…với hàng loạt xác nhận thương tích, chữ ký của các bác sĩ điều trị, mà sau này người ta phát hiện là hoàn toàn…giả. Mục đích cuối cùng là nhằm hợp thức hóa, buộc Cty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm tai nạn.

Những vụ đòi bảo hiểm bất thường

Khoảng tháng 5.2011, Cty Bảo Việt tỉnh Bình Phước (viết tắt BVBP, thuộc Tập đoàn Bảo Việt VN) có nhận được giấy yêu cầu của một khách hàng tên Trịnh Văn Tuấn (sinh 1954, thường trú ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đòi được nhận tiền bảo hiểm tai nạn. Theo ông Tuấn, trong một lần đi bộ ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ông Tuấn bị "trượt chân ngã ngoài ý muốn"; hậu quả là bị "chấn động sọ não, gãy xương tay trái…".

Ông Tuấn trưng ra đủ các giấy tờ: Biên bản tai nạn có chữ ký xác nhận của chính quyền xã Đạo Đức, hồ sơ bệnh án điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, giấy chụp X-quang ở Bệnh viện huyện Vị Xuyên, giấy ra viện, toa thuốc…

Cũng trong thời điểm đó, BVBP cũng nhận được yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm tai nạn (khoảng 10 triệu đồng/vụ) của 3 người khác là Trần Ngọc Cư, Vũ Xuân Tịnh và Trịnh Quốc Ước, với các tai nạn na ná như tai nạn ông Tuấn và nơi xảy ra tai nạn đều ở các tỉnh phía bắc. Thí dụ: Ông Trần Ngọc Cư nói bị tai nạn "ngoài ý muốn", "chấn thương sọ não rất trầm trọng" ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông Cư cho biết đã gửi hồ sơ tới BV Hải Dương, nay đề nghị BVBP xác nhận thì BV Hải Dương mới có cơ sở bồi thường cho ông Cư. Thấy có dấu hiệu bất thường xung quanh các vụ đòi bồi thường bảo hiểm, ông Trần Văn Sung – GĐ BVBP đã chỉ đạo xác minh và phát hiện có hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm, trên phạm vi từ Bắc vô Nam.

Ngụy tạo tai nạn, giả mạo hồ sơ

Đọc tiếp »

TRIẾT HỌC CỦA LUẬT PHÁP

Ảnh

"Trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất của nó là như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp phải buộc cầu viện đến lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp nền cộng hòa, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân chủ chuyên chế thì điểm này càng xa và càng bị che giấu kỹ, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lý trí lẫn tập tục."

Alexis De Tocqueville - De la Démocratie en Amérique, 1866 (Nền dân trị Mỹ, Phạm Toàn dịch, Nxb.Tri Thức, 2013)

BÌNH LUẬN NGẮN của luattaichinh

BÌNH LUẬN SỐ 8-2015

Câu chuyện tỉnh Sơn La quyết định đầu tư 1.400 tỷ đồng cho hạng mục quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy sóng dư luận. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến đề nghị địa phương này thận trọng.
Ở đây thấy cần bàn thêm mấy điểm:

1. Nếu nói rằng tiền đầu tư tượng đài là tiền của Sơn La, và địa phương có thể cân đối được, thì cần phải thẳng thắn mà nói rằng đó là một sự "nhận vơ" không dễ thương vì nó gấp khoảng 1,5 lần số thu của toàn tỉnh trong dự toán 2015 (trừ thu từ thủy điện), và nó gấp hơn 4 lần số chi cho đầu tư phát triển của tỉnh này trong năm 2015. Dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ là 2.852 tỉ đồng (gồm cả thủy điện), và sẽ phải nhận nguồn phân bổ từ ngân sách trung ương là 6.516 tỉ đồng. Ngoài quần thể quảng trường, tượng đài, từ nay đến 2019, chắc chắn Sơn La phải đầu tư nhiều hạng mục công trình khác như cầu, đường, trường học... Như vậy, tiền đầu tư của dự án quảng trường + tượng đài mà Sơn La bỏ ra chắc chắn không hẳn là của Sơn La, mà là sự đóng góp bằng tiền thuế của cả nước, thông qua ngân sách trung ương để bổ sung cho Sơn La.

2. Qua câu chuyện này cho thấy một lỗ hổng của Luật Đầu tư công, khi chỉ xác định thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công theo tổng mức đầu tư, mà chưa so sánh tổng mức đầu tư ấy với tổng thu ngân sách, mức GDP v.v., tức là so sánh với năng lực tài chính của chính địa phương đó.

BÀI MỚI ĐĂNG

ChargingBull
site statistics
SÁNG TẠO - là biết cách vượt qua các nguyên tắc

LỊCH

Tháng Tám 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

BÀI ĐĂNG THEO THÁNG

ĐANG TRUY CẬP

site statistics

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • 2 039 283 lượt

RSS Tin tức The Saigon Times

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.