Trần Vũ Hải

Nghị định 68/2014/NĐ-CP ngày 9/7/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP đúng duy nhất một nội dung, đó là định nghĩa bổ sung về một loại bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm bảo lãnh. Theo đó, bảo hiểm bảo lãnh là hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo đó doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Rõ ràng, với định nghĩa này, ranh giới giữa nghiệp vụ tín dụng và nghiệp vụ bảo hiểm đã bị xóa nhòa. Bảo hiểm, nhất là bảo hiểm phi nhân thọ, theo nghĩa chung nhất, là việc bên bảo hiểm tham gia vào một quỹ chung do doanh nghiệp bảo hiểm quản lý để nhằm mục đích được bù đắp thiệt hại do rủi ro gây ra. Do đó, bảo hiểm sẽ dựa vào 2 thành tố: rủi ro và việc được bù đắp thiệt hại. Trong khi đó, nghiệp vụ tín dụng dựa trên 2 thành tố khác: cấp vốn dựa trên sự tín nhiệm và hoàn trả. Với định nghĩa về bảo hiểm bảo lãnh ở trên, rủi ro là không rõ ràng, còn việc bù đắp thiệt hại thì không có, vì bên được bảo hiểm phải hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm khoản đã bồi thường như là một khoản nợ. Về thực chất, quy định này nhằm bảo vệ các ngân hàng trước khả năng không hoàn trả của người được bảo lãnh trong hoạt động tín dụng bảo lãnh (standby credit – bảo lãnh ngân hàng). Với quy định này, bản chất của bản hiểm bảo lãnh tương tự như tín dụng bảo lãnh, và cái bắt tay giữa ngân hàng và bảo hiểm đã ngày càng chặt hơn.