TRẦN VŨ HẢI

Các bạn sinh viên ngành luật thường không nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp, nên tôi có một số ý ngắn gọn để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Báo cáo tài chính khi học môn pháp luật tài chính doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính và ý nghĩa của nó

Báo cáo tài chính thường bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Báo cáo thu nhập, có thể kèm theo Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được Ban giám đốc dùng để báo cáo với cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ý nghĩa cơ bản của từng loại như sau:

Bảng cân đối kế toán cho ta biết tổng giá trị sổ sách của tài sản trong doanh nghiệp và nguồn vốn tạo ra những tài sản ấy trong năm tài chính. Nó cũng cho ta biết những thông tin cơ bản về cấu trúc vốn và cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp về thông tin kế toán vào cuối ngày 31/12 của năm tài chính. Do đó, để hiểu rõ hơn, người ta thường so sánh giữa số liệu đầu kỳ (ngày 31/12 của năm tài chính trước tức ngày 1/1 của năm tài chính hiện hành) và số liệu cuối kỳ hay nói cách khác, bảng cân đối kế toán thường sử dụng là gộp giữa hai bảng cân đối kế toán, đầu kỳ và cuối kỳ. Còn sự vận động của dòng tiền, tài sản trong năm thì nó mù tịt.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta biết dòng tiền đã chuyển dịch như thế nào trong năm tài chính, hay nói cách khác, nó cho biết lãnh đạo DN đã sử dụng tiền và tài sản như thế nào. Còn việc dùng tiền và tài sản có tạo ra được thu nhập hay không thì nó không được thể hiện.

Báo cáo thu nhập cho biết trong năm doanh nghiệp lỗ hay lãi bằng cách so sánh doanh thu và chi phí. Báo cáo thu nhập cũng cho biết thu nhập có được từ những hoạt động nào của doanh nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính giúp người đọc/cổ đông hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính bằng việc diễn giải các số liệu. Việc thuyết minh sẽ có sức thuyết phục bằng cách sử dụng các chỉ số tài chính, ví dụ như tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tài sản lưu động hoặc các chỉ số mà các nhà đầu tư quan tâm như ROA, ROE, P/E, EPS, v.v.. Những chỉ số này cũng sẽ cho thấy có sự liên hệ giữa các báo cáo với nhau.

clip_image002

Những điều không được thể hiện trên Báo cáo tài chính

Nếu bạn kỳ vọng Báo cáo tài chính cho bạn đầy đủ thông tin, thì chắc là bạn sẽ thất vọng, bởi vì:

– Là một bức ảnh chụp tại một thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ, nên báo cáo tài chính không thể bộc lộ hết những diễn biến tài chính trong năm.

– Báo cáo tài chính chỉ thể hiện giá trị sổ sách, không thể hiện được giá thị trường, tình trạng thực tế của tài sản, những rủi ro mà tài sản đó mang lại cũng như không thể hiện được khả năng thanh khoản của tài sản.

– Báo cáo tài chính là quá khứ, và nó không cho biết tương lai của DN là như thế nào, hay nói cách khác, nó không cho biết về kế hoạch, chiến lược của DN trong năm tới

– Báo cáo tài chính không thể hiện năng lực sắp tới của Ban giám đốc, và liệu họ có tiếp tục đoàn kết để quản lý tốt doanh nghiệp hay không.

– Bằng sự xác nhận của kiểm toán, báo cáo tài chính có thể trở nên đáng tin cả về chuyên môn và pháp lý, nhưng không ai chắc chắn về năng lực của kiểm toán viên và liệu kiểm toán viên có gian lận hay không.

Ngày 18/3/2014

Advertisements